1 min read

对话

–吾孰与河北刘德华美?

–君美甚,刘德华何能及君也。

晚上,抄过高中那册《古文笔法百篇》(胡怀琛编辑,1984),与Li一起读着玩,其中就有我们的中学课文《邹忌讽齐王纳谏》。邹忌真是很可爱的人。

又读到韩愈的《祭田横墓文》,已经贴过很多次了(对照的是陈寅恪《清华大学王观堂先生纪念碑铭》):

贞元十一年九月,愈如东京,道出田横墓下,感横义高能得士,因取酒以祭,为文而吊之,其辞曰:

事有旷百世而相感者,余不自知其何心,非今世之所稀,孰为使余唏嘘而不可禁?

余既博观乎天下,曷有庶几乎夫子之所为?

死者不复生,嗟余去此其从谁?

当秦氏之败乱,得一士而可王,何五百人之扰扰,而不能脱夫子於剑铓?

抑所宝之非贤,亦天命之有常。

昔阙里之多士,孔圣亦云其遑遑。

苟余行之不迷,虽颠沛其何伤?

自古死者非一,夫子至今有耿光。

跽陈辞而荐酒,魂仿佛而来享。

海宁王先生自沉后二年,清华研究院同人咸怀思不能自已。其弟子受先生之陶冶煦育者有年,尤思有以永其念。佥曰,宜铭之贞珉,以昭示于无竟。因以刻石之词命寅恪,数辞不获已,谨举先生之志事,以普告天下后世。其词曰:

士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏,真理因得以发扬。

思想而不自由,毋宁死耳。

斯古今仁圣所同殉之精义,其岂庸鄙之敢望。

先生以一死见其独立自由之意志,非所论于一人之恩怨,一姓之兴亡。

呜呼!树兹石于讲舍,系哀思而不忘。

表哲人之奇志,诉真宰之茫茫。

来世不可知者也,先生之著述,或有时而不章。先生之学说,或有时而可商。

惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。

上一次念出声来,真是忘了。