1 min read

……的时候……

燕子来的时候我走了,
                               
桃花红的时候我谢了,
                                
杨柳绿的时候我枯了,
                               
白天黑的时候梦醒了,
                                
大雨停的时候路湿了,
                              
月亮圆的时候人散了。